Скупштина је једнодомни представнички орган, орган одлучивања и креирања политике у општини Прњавор. Скупштину општине Прњавор чини 29 одборника, који се бирају на непосредним тајним изборима, у складу са законом, на период од четири године.

Скупштина општине одлучује о питањима из своје надлежности већином гласова укупног броја одборника, ако за поједина питања законом или статутом општине није другачије предвиђено.

Начин одлучивања Скупштина општине уређује Пословником, у складу са законом и статутом. Скупштину заступа и представља предсједник Скупштине.