Статутарно-правна комисија је стално радно тијело Скупштине општине.

У складу са чланом 65. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17) Статутарно-правна комисија има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, а два су из реда стручних и научних радника из области права.

Надлежности Статутарно-правне комисије:

  • разматра нацрт и приједлог Статута,
  • разматра нацрт и приједлог Пословника,
  • разматра приједлоге и иницијативе за покретање поступка за промјену Статута, Пословника и других општих аката Скупштине,
  • разматра приједлоге одлука и аката које доноси Скупштина у погледу њихове усклађености са Уставом, законом и Статутом, као и у погледу њихове правне природе,
  • разматра приједлоге и захтјеве за давање аутентичних тумачења одлука и других општих аката Скупштине, те утврђује приједлог аутентичног тумачења,
  • разматра мишљења и приједлоге статутарне природе упућене Скупштини,
  • разматра општа акта јавних предузећа, установа и других организација које потврђује или на које даје сагласност Скупштина и о томе даје мишљење и приједлоге Скупштини,
  • утврђује пречишћен текст одлуке и другог општег акта Скупштине, кад је тим актима за то овлашћена,
  • разматра и друга питања из надлежности Скупштине, када то Скупштина затражи.

Чланови Статутарно-правне комисије: