Комисија за друштвене дјелатности је стално радно тијело Скупштине општине.

У складу са чланом 69. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17) Комисија за друштвене дјелатности има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, а два су из реда стручних радника.

Надлежности Комисије за друштвене дјелатности:

  • васпитање и образовање,
  • здравствено осигурање,
  • пензијско – инвалидско осигурање, дјечију заштиту, заштиту старих и изнемоглих лица и других видова социјалне заштите,
  • рад, радне односе, заштиту на раду и запошљавање,
  • издавачку и библиотечку дјелатност
  • и друга питања из надлежности Скупштине кадa то затражи Скупштина.

Чланови Комисије за друштвене дјелатности: