Комисија за мјесне заједнице је стално радно тијело Скупштине општине.

У складу са чланом 71. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службенигласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17) Комисија за мјесне заједнице има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, а два су из реда грађана.

Надлежности Комисије за мјесне заједнице:

  • питања поступка и начина образовања мјесних заједница,
  • подстицање и праћење рада мјесних заједница,
  • мјере за унапређивање рада и организовања мјесних заједница,
  • мјере којима се подстиче међусобна сарадња, повезивање и удруживање средстава мјесних заједница на рјешавању питања од заједничког интереса,
  • питања везана за евентуалне проблеме примјене прописа у мјесним заједницама,
  • питања расподјеле буџетских средстава намијењених мјесним заједницама
  • и друга питања из надлежности Скупштине, када то затражи Скупштина.

Комисија за мјесне заједнице Скупштине врши надзор над радом Савјета мјесне заједнице, у складу са Статутом и Пословником.

Чланови Комисије за мјесне заједнице: