Етички одбор је стално радно тијело Скупштине општине.

У складу са чланом 85. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17) Етички одбор има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини и два из реда угледних грађана.

Надлежности Етичког одбора:

 • прати и анализира примјену и указује на појаву кршења Етичког кодекса,
 • разматра пријаве одборника, грађана и других органа овлаштених за подношење пријава о кршењу Етичког кодекса и проводи поступак по основу тих пријава,
 • предлаже Скупштини општине, изрицање прописаних мјера одборницима за које се утврди да су повриједили правила и принципе понашања утврђених Етичким кодексом,
 • најмање једном годишње подноси извјештај Скупштини о питањима која су разматрана на Одбору,
 • доноси пословник о свом раду,
 • предлаже доношење Етичког кодекса, те његове измјене и допуне,
 • врши и друге послове утврђене Етичким кодексом и Пословником о раду Скупштине општине.

Чланови Етичког одбора:

 1. Бранко Шиканић, предсједник,
 2. Вељко Гвозденовић, члан,
 3. Перса Сичановић, члан,
 4. Душка Копустењски, члан,
 5. Славиша Милинчић, члан.