• доноси Статут Општине,
 • доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
 • доноси буџет,
 • усваја финансијске извјештаје,
 • доноси планове и програме развоја Општине, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања,
 • доноси стратешке документе просторног уређења за подручје Општине,
 • доноси програм уређења грађевинског земљишта,
  доноси спроведбене документе просторног уређења за подручје Општине,
 • доноси одлуке и друга општа aкта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, борачко-инвалидске заштите, цивилне заштите у области заштите и спасавања, социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини, информација, занатства, туризма, угоститељства, привреде, приватног предузетништва, пољопривреде, шумарства и заштите животне средине,
 • доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
 • даје сагласност на цијену комуналне услуге,
 • доноси одлуке и друга општа акта о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и заштите од пожара и врши друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,
 • доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Општине,
 • доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених мјеста и мјесних заједница,
 • доноси одлуку о проглашењу празника Општине,
 • доноси одлуке о одржавању традиционалних манифестација и обиљежавању значајних датума и догађаја на подручју Општине,
  доноси одлуку о употреби симбола Општине,
 • доноси одлуку о чланству Општине у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
 • одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима, у складу са законом,
 • доноси план коришћења јавних површина,
 • доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
 • доноси одлуку о наградама и признањима,
  бира и разрјешава предсједника Скупштине oпштине, потпредсједника Скупштине oпштине, замјеника Начелника општине и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине oпштине, именује и разрјешава секретара Скупштине oпштине и начелника одјељења односно службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
  оснива стручну службу за потребе Скупштине oпштине и њених радних тијела,
 • оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о раду Одбора,
  покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива Општине и насељеног мјеста,
  доноси одлуку о задужењу Општине,
  усваја Пословник о раду Скупштине oпштине,
 • усваја етички кодекс Скупштине oпштине,
 • разматра годишњи извјештај о раду начелника општине и заузима свој став,
 • разматра информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју Општине,
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив начелника општине у складу са законом којим се уређује избор начелника општине,
 • разматра извјештај начелника општине о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
  одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, а који је у својини Општине,
 • именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је Општина оснивач или суоснивач,
  оснива привредна друштва, установе и предузећа комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за Општину, којима управља у складу са законом,
  расписује јавни зајам и самодопринос,
 • расписује референдум, у складу са законом,
 • доноси одлуку о оснивању мјесне заједнице на подручју Општине,
 • разматра извјештаје о раду и програме рада привредних друштава, организација и установа чији је оснивач Општина и заузима свој став,
 • разматра и одлучује о грађанским иницијативама, у складу са законом и
  врши и друге послове утврђене законом и овим Статутом.